بازدید جناب آقای دکتر ولایتی از ساختمان سولار هوراند

بازدید دکتر ولایتی از ساختمان سولار هوراند