غرفه هوراند در نمایشگاه صنعت ساختمان

غرفه هوراند در نمایشگاه صنعت ساختمان

غرفه هوراند در نمایشگاه صنعت ساختمان

حضور پر رنگ صنایع الکترونیک افشار در نمایشگاه صنعت ساختمان

photo_2016-08-15_13-06-49 photo_2016-08-15_13-06-56 photo_2016-08-15_13-07-01 photo_2016-08-15_13-07-06 photo_2016-08-15_13-07-09 photo_2016-08-15_13-07-14 photo_2016-08-15_13-07-19 photo_2016-08-15_13-07-24 photo_2016-08-15_13-07-28 photo_2016-08-15_13-07-32 photo_2016-08-15_13-07-36 photo_2016-08-15_13-07-41 photo_2016-08-15_13-07-46 photo_2016-08-15_13-07-49 photo_2016-08-15_13-07-51 photo_2016-08-15_13-07-53 photo_2016-08-15_13-08-01 photo_2016-08-15_13-08-04 photo_2016-08-15_13-08-28 photo_2016-08-15_13-08-31 photo_2016-08-15_13-08-33

photo_2016-08-15_11-27-23 photo_2016-08-15_11-27-29 photo_2016-08-15_11-27-34 photo_2016-08-15_11-27-38 photo_2016-08-15_11-27-46 photo_2016-08-15_11-27-50 photo_2016-08-15_11-27-55 photo_2016-08-15_11-28-00 photo_2016-08-15_11-28-05 photo_2016-08-15_11-28-09 photo_2016-08-15_11-28-13 photo_2016-08-15_11-28-18 photo_2016-08-15_11-28-24 photo_2016-08-15_11-28-29 photo_2016-08-15_11-28-34 photo_2016-08-15_11-28-39 photo_2016-08-15_11-28-43 photo_2016-08-15_11-28-47 photo_2016-08-15_11-28-52 photo_2016-08-15_11-28-57 photo_2016-08-15_11-29-04 photo_2016-08-15_11-29-09 photo_2016-08-15_11-29-13 photo_2016-08-15_11-29-19 photo_2016-08-15_11-29-24 photo_2016-08-15_11-29-28 photo_2016-08-15_11-29-52 photo_2016-08-15_11-29-58 photo_2016-08-15_11-37-38 photo_2016-08-15_11-37-43 photo_2016-08-15_11-37-48 photo_2016-08-15_11-37-53 photo_2016-08-15_11-37-59 photo_2016-08-15_11-38-04 photo_2016-08-15_11-38-08 photo_2016-08-15_11-38-13

 

اشتراک گذاری پست

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *