مساجد، امامزاده ها، حسینیه ها و هیاتهای عزاداری

مساجد، امام‌ زاده‌ها، حسینیه‌ها و هیئت‌های عزاداری
در مساجد معمولاً اکو (طنین) حائز اهمیت می‌باشد و این ویژگی ارتباط مستقیمی باگنبد مسجد دارد. سیستم سهمی‌وار گنبد باعث فوکوس کردن صدا می‌گردد. امواج صوتی با سطح درون گنبد برخورد کرده و به سمت کانون و مرکز آن همگرا می‌گردد. البته بسته به انحنای گنبد و نوع مصالح متفاوت است. گنبدها می‌توانند در جهت اکو طراحی گردند و باعث به تأخیر انداختن آن و درواقع مانع از رخ دادن آن گردد؛ و یا با استفاده از مصالح نامناسب به‌شدت آن را تقویت کنند. همه‌ی مواردفوق الذکر با استفاده از مشاوره و طراحی مناسب قابل کنترل و اجرا خواهد بود.

null

null

null