تگ - خورشیدی

انرژی خورشیدی

انرژی ومحیط زیست انرژی بسان خون و نیروی حیات بخش پیکر اقتصاد و جامعه بشری است. خانه ها و مدرسه هایمان را گرم و یا خنک می کند، بیمارستان ها را روشنی می بخشد و صنایع را با نیروی خویش به پیش می راند. انرژی به صورت های گوناگون خود جوانب مختلف حیات و زندگی را برای ما و دیگر موجودات زنده این سیاره به ارمغان می آورد و این در حالی است که روشن کردن یک کلید برق تنها [...]