تگ - نور و روشنایی

نور و روشنایی

نور و روشنایی

سه جزء روشنایی یک محیط نور محیطی این نور به طور یکنواخت در فضا پخش می شود به طوری که کل فضای اتاق ها را روشن می کند.این نوع نور معمولا توسط منبعی که در سقف اتاق قرار می گیرد و یا منبعی که می تواند نور را به همه ی جهات پخش کند، تولید می شود. این نور عامل اصلی برای دید اشیا می باشد. نور محیطی باعث تفاوت درخشش در اجسام مختلف می شود لذا چشم سریعتر می تواند با [...]