تگ - صنایع الکترونیک افشار (هوراند)

صنایع الکترونیک افشار (هوراند)

مشکلات واقعی تولید در ایران

مشکلات واقعی تولید در ایران سعید  افشار تولید (در هر زمینه) بصورت مستقل تعریف خاصی ندارد، بلکه به عنوان بخشی از مجموعه سیاست های کلان اقتصادی یک کشور با استناد به اهداف مدیریت بازرگانی ملی و بین المللی تبیین و محسوب می شود. اتفاقا به دلیل حاکمیت اقتصاد دولتی در کشور ما و تکیه بر شعار و مرده ریگی به نام خودکفایی تصور مدیریت دولتی اینست که هر کس یک سوله در یک شهرک صنعتی بسازد ماشین تراشی گوشه ای بگذارد و [...]